GDPR

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – NATÁČANIE

silné reči s.r.o., so sídlom Mestská 2, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 117 801,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 123026/B (ďalej

len „silné reči“ alebo „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje

dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len „ZOOÚ“).

ČASŤ A

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú na účely týchto podmienok účinkujúci v krátkych zostrihoch

vyhotovovaných spoločnosťou silné reči, teda fyzické osoby zaznamenané na zvukovom a/alebo

zvukovoobrazovom zázname a iné osoby, ktorých osobné údaje sú zaznamenané pre účely

zverejnenia audiovizuálneho diela produkovaného spoločnosťou silné reči (ďalej len „Dotknuté

osoby“)

ČASŤ B

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov Dotknutých osôb je ich použitie na účely vytvorenia

a zverejnenia audiovizuálneho diela produkovaného spoločnosťou silné reči, pričom ide o hlavnú

činnosť spoločnosti silné reči.

Spoločnosť silné reči vyrába videozáznamy najmä v oblasti stand-up comedy show, ako aj v ďalších

oblastiach v rámci zábavného priemyslu. Tieto následne archivuje alebo sprístupňuje na ich prezretie

(aj opätovné), a to sama a aj prostredníctvom tretích osôb. Spoločnosť silné reči taktiež poskytuje

tretím osobám informácie pre produkčné činnosti a publikačné služby.

ČASŤ C

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou silné reči s.r.o. je primárne

písomne zachytený súhlas Dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v súlade s ust. § 12 ods.

1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov spoločnosťou silné reči s.r.o. je taktiež

oprávnený záujem spoločnosti silné reči podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý priamo vyplýva z ust.

§ 78 ods. 1 a ods. 2 ZOOÚ.

Spoločnosti silné reči spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu

jeho činnosti.

Oprávneným záujmom je:

– spracúvanie osobných údajov z dôvodu udelenia súhlasu Dotknutej osoby s vyhotovením

a použitím jej podobizne, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov

týkajúcich sa Dotknutej osoby v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník;

– zabezpečenie primeraného a kvalitného vysielacieho obsahu vyrábaných audiovizuálnych

diel;

– informovanie verejnosti a sprostredkovanie zábavného obsahu verejnosti prostredníctvom

audiovizuálnych záznamov produkovaných spoločnosťou silné reči, a prostredníctvom iných

činností, najmä vykonávanie publicistiky a tvorby umeleckého obsahu, ktorý verejnosť baví,

zaujíma a informuje.Spracovanie osobných údajov účinkujúcich (Dotknutých osôb) je nevyhnutné na dosiahnutie tohto

účelu.

Ak došlo alebo dôjde medzi Dotknutou osobou a spoločnosťou silné reči k uzavretiu akejkoľvek

zmluvy – je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy s poukazom na čl. 6

ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov. Spracovanie osobných údajov

je v takom prípade nevyhnutné na plnenie takej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba.

ČASŤ D

Doba spracúvania

Spoločnosť silné reči spracúva osobné údaje po dobu trvania udeleného súhlasu Dotknutej osoby

a používania produkovaného audiovizuálneho diela, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie

archivačných povinností spoločnosti silné reči, a to podľa platných interných predpisov a všeobecne

záväzných právnych predpisov, najdlhšie však 10 rokov od vyprodukovania predmetného

audiovizuálneho diela.

ČASŤ F

Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť silné reči sprístupňuje spracúvané údaje Dotknutých osôb nasledovným osobám:

a) subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa vyplýva zo zákona;

b) osoby zabezpečujúce technické služby a/alebo IT podporu a/alebo serverové a/alebo

cloudové služby;

c) odborní externí konzultanti a právni poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo

zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti;

d) poskytovatelia marketingových služieb;

e) subjekty spolupracujúce so spoločnosťou silné reči za účelom produkcie audiovizuálnych

záznamov, spolupracujúce produkčné spoločnosti;

f) subjekty, pre ktoré spoločnosť silné reči produkuje audiovizuálne diela na základe zmluvného

vzťahu alebo objednávky;

Spoločnosť silné reči nesprístupňuje osobné údaje žiadnym iným tretím osobám ako tým, u ktorých to

vyžaduje zákon alebo ktoré sú uvedené vyššie v týchto podmienkach spracovávania osobných údajov.

Spoločnosť silné reči neuskutočňuje prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie alebo

Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ Dotknutá osoba nebola v konkrétnom prípade osobitne

poučená inak.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva,

poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej

zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani

následné plnenie zo zmluvy.

Spoločnosť silné reči získava všetky osobné údaje výlučne od Dotknutých osôb.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Na základe spracúvaných osobných údajov spoločnosťou silné reči nedochádza k automatizovanému

rozhodovaniu, ani profilovaniu.

ČASŤ G: Práva Dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú najmä nasledovné práva:

a) vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých

podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania

dotknutých osobných údajov;

b) vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov,

resp. doplnenie neúplných osobných údajov;

c) vyžadovať od prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

– v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so

spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na

spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;

– ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného

záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

– osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

d) vyžadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

– Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov;

– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie

osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

– prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale

potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

e) s vyžadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré prevádzkovateľ

poskytol;

f) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je

súhlas Dotknutej osoby, tak má Dotknutá osoba právo tento súhlas odvolať;

g) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12,

820 07 Bratislava.

ČASŤ H

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu osobných údajov Dotknutých osôb, ktoré je založené na oprávnených záujmoch

spoločnosti silné reči, môže Dotknutá osoba kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov.

Námietku spoločnosť silné reči riadne posúdi. Ak spoločnosť silné reči nepreukáže, že má na

spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú

nad záujmami, právami a slobodami Dotknutých osôb, nebude spoločnosť silné reči osobné údaje

danej Dotknutej osoby ďalej spracúvať.

Námietku voči spracúvaniu osobných údajov možno podať e-mailom na e-mailovej adrese:

gdpr@silnereci.sk alebo písomne na adrese Mestská 2, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto,

alebo e-mailom na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, alebo na webe: https://dataprotection.gov.sk/.

Do predmetu e-mailu aj písomného podania je potrebné uviesť “Osobné údaje – Natáčanie“.

Odpovede na žiadosti Dotknutých osôb vo vyššie uvedených veciach alebo opatrenia prijaté na

základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne

neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť),

spoločnosť silné reči má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na

poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na

oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe

takejto žiadosti konať.