OBJEDNAJTE SI NEWSLETTER

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Stanovy Silné reči o.z.

 

Úplné znenie

S T A N O V

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  

zo dňa 19.08.2016

§1

Názov občianskeho združenia

Názov :

 SILNÉ  REČI o. z.

§2

Sídlo občianskeho združenia

 Sídlo : Mestská 2, 831 03 Bratislava, SR

§3

Cieľ, ktorý bude občianske združenie podporovať

 Cieľom je:

 • dobrovoľné združovanie aktívnych ľudí za účelom realizácie aktivít zameraných na podporu a vytváranie podmienok pre podporu talentov a realizáciu nových komediálnych žánrov ( standup comedy, improvizácie a pod. ), vyhľadávaním talentov, podporou talentov a organizovaním workshopov a prezentácii na danú tému, realizovaných občianskym združením SILNÉ REČI o. z. a to najmä realizáciou vlastných aktivít, spoluprácou s jednotlivcami ( fyzickými a právnickými osobami ), podporovateľmi , partnermi a pod.

Za účelom naplnenia cieľa združenia bude združenie najmä :

 • aktívne oslovovať nádejné talenty, ako aj spolupracovať s renomovanými amatérmi a profesionálmi, vzdelávať ich a pripravovať
 • organizovať, realizovať, podporovať, spolupracovať, rozvíjať a prezentovať , aj v spolupráci s inými subjektmi , rôznorodé  kultúrne a spoločenské, informačné, vzdelávacie a iné aktivity, tréningy, diskusné fóra, konferencie, semináre,  workshopy, spoločenské a  kultúrne akcie – výstavy, prezentácie, vystúpenia, predstavenia, koncerty a pod.  a iné aktivity a služby vedúce k realizácii cieľa združenia
 • spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami ( jednotlivci, mimovládne organizácie, občianske iniciatívy, podnikateľské subjekty ) , orgánmi verejnej správy ( samospráva a štátna správa ) a ďalšími domácimi a zahraničnými subjektmi
 • zhromažďovať a rozširovať informácie ( verbálnou , printovou a elektronickou formou ) najmä o svojej činnosti, výsledkoch svojej činnosti a cieľoch, poskytovať a vymieňať si skúsenosti v rámci vlastných aktivít s inými subjektmi a v súvislosti s naplnením cieľov združenia
 • oslovovať budúcich prípadných partnerov a podporovateľov, budovanie a realizácia partnerstiev a spolupráce ( formálne a neformálne zmluvné vzťahy )

§4

Členstvo

4.1. Členstvo vzniká:

 • členom združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba.
 • o prijatí za člena združenia rozhoduje Výkonný výbor na základe písomnej prihlášky.
 • členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4.2. Členstvo zaniká:

 • vystúpením (dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení Výkonnému výboru),
 • vylúčením ( dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení ),
 • úmrtím člena, resp. dňom zániku právnickej osoby,
 • zánikom združenia.

 §5

Práva a povinnosti členov

 5.1. Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia.

5.2. Povinnosti člena sú:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • zodpovedne plniť rozhodnutia orgánov združenia.

§6

Orgány občianskeho združenia

6.1. Orgánmi občianskeho združenia sú:

b.)  Členská schôdza

c.)  Výkonný výbor

d.)  Predseda

e.)  Revízor.

Členská schôdza

6.3. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.

6.4. Členská schôdza je utvorená zo všetkých členov združenia:

 • rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia,
 • –   schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • –   schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • –   schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • –   volí a odvoláva členov výkonného orgánu( Výkonný výbor ) a revízora.

Výkonný výbor

6.5. Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán.

6.6. Výkonný výbor má troch členov.

6.7. Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze. Volí spomedzi seba a odvoláva Predsedu. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Členskej schôdze. Výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich všetkých členov.

Revízor

6.8. Revízor je kontrolným orgánom združenia. Je zodpovedný Členskej schôdzi.

6.9. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia.

Predseda

6.10. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.

6.11. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, v súlade s platnými stanovami združenia a rozhodnutiami Výkonného výboru, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom, resp. osobne  nesplnomocní svojimi kompetenciami inú osobu.

6.12.    Predsedom združenia je: Ján Gordulič, nar. 26.02.1980, trvale bytom Mestská 2, 831 03 Bratislava, Slovenská republika.

§7

Zásady hospodárenia

7.1. Výdavkami združenia sú:

a.)  výdavky na podporu účelu združenia,

b.)  výdavky na správu združenia

§8

Spôsob použitia výnosov z majetku a iných príjmov združenia

8.1. Príjmami združenia sú:

a.) výnosy z majetku združenia t.j. najmä príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov a  pod.,

b.)  dary, dotácie a príspevky od právnických a fyzických osôb ( tuzemských aj zahraničných )

c.)  výnosy z lotérií a iných hier,

d.)  dedičstvo,

e.) výnosy z organizovania a realizovania informačných, vzdelávacích, umeleckých, kultúrnych, spoločenských  aktivít , tréningov, prezentácií, vystúpení, konferencií, workshopov, seminárov, diskusných fór ( konaných najmä v súlade s cieľmi združenia ), vlastnej činnosti, z činnosti na základe spolupráce, z dodávania služieb a pod., a dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce, Vyššieho územného celku, Európskej únie alebo štátneho fondu.

  §9

Spôsob majetkového vyporiadania pri zániku združenia

9.1. Združenie zaniká dňom výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

9.2. Pri zániku združenia s likvidáciou rozhodne Členská schôdza o menovaní likvidačnej komisie a taktiež o tom, na ktorú neziskovú organizáciu bude prevedený likvidačný zostatok.

 

 

§10

Záverečné ustanovenia

            10.1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

 

V Bratislave, dňa 19.08.2016.