OBJEDNAJTE SI NEWSLETTER

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Všeobecné podmienky poskytnutia dobrovoľného finančného príspevku a ochrany osobných údajov SILNÉ  REČI o. z.

Všeobecné podmienky poskytnutia dobrovoľného finančného príspevku a ochrany osobných údajov

SILNÉ  REČI o. z.

Súhlasím s uzavretím Zmluvy o poskytnutí dobrovoľného finančného príspevku medzi mnou ako Poskytovateľom dobrovoľného finančného príspevku a občianskym združením SILNÉ  REČI o. z. ako Príjemcom dobrovoľného finančného príspevku Všeobecnými podmienkami poskytnutia dobrovoľného finančného príspevku ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú ustanovenia a podmienky poskytnutia dobrovoľného finančného príspevku a ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky“).

I.
Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky poskytnutia dobrovoľného finančného príspevku a ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom dobrovoľného finančného príspevku a Príjemcom dobrovoľného finančného príspevku, ktoré sa týkajú dobrovoľného poskytovania finančných Príspevkov Poskytovateľom dobrovoľného finančného príspevku Príjemcovi dobrovoľného finančného príspevku ako aj ochrany osobných údajov Poskytovateľa.
 2. Definície
 • Podmienky: Tieto Všeobecné podmienky poskytnutia dobrovoľného finančného príspevku a ochrany osobných údajov .
 • Dobrovoľný finančný príspevok: Dobrovoľný finančný príspevok, ktorý Poskytovateľ zaplatí Príjemcovi za účelom uvedeným v Podmienkach. K Príspevku nebude účtovaná daň z pridanej hodnoty. Príjemca vyhlasuje, že na základe poukázaného Príspevku neposkytuje Poskytovateľovi žiadne plnenia vo forme služieb, produktov alebo iných obdobných plnení, s čím Poskytovateľ výslovne súhlasí.
 • Civilný sporový poriadok: Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
 • Nariadenie o právomoci v súdnych veciach: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z  12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.
 • Nariadenie o rozhodnom práve: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
 • Občiansky zákonník: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 • Zákon o medzinárodnom práve súkromnom: Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 • Zákon o ochrane osobných údajov:Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Predpisy o ochrane osobných údajov: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a Zákon o ochrane osobných údajov.
 • Zákon o ochrane osobných údajov:Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Poskytovateľ: Osoba, ktorá poskytla Príjemcovi Príspevok prostredníctvom sk a spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach.
 • Príjemca: Subjekt, ktorý je ako Príjemca uvedený na webovom sídle silnereci.sk
 • Zmluva o poskytnutí dobrovoľného finančného príspevku alebo Zmluva: Zmluva, uzavretá medzi Poskytovateľom a Príjemcom, ktorej predmetom je poskytnutie Príspevku Poskytovateľom Príjemcovi na účel uvedený v týchto Podmienkach. Zmluva vznikne v momente odsúhlasenia týchto Podmienok Poskytovateľom a poukázania Príspevku spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. Tieto Podmienky sú obsahom Zmluvy.Strana alebo Strany: Poskytovateľ a/alebo Príjemca.
 • Potvrdenie: Elektronické e-mailové potvrdenie pre Poskytovateľa o poskytnutí Príspevku pre Príjemcu. Potvrdenie bude doručené Poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, pričom na Potvrdení budú uvedené (i) údaje o Príjemcovi (obchodné meno / názov, sídlo / miesto podnikania, IČO / IČ DPH (ii) možnosť poskytnúť Príjemcovi pravidelný opakovaný Príspevok (iii) informácia o možnosti zrušiť poskytovanie pravidelného opakovaného Príspevku (iv) iné informácie, ktoré Príjemca považuje za potrebné. Informácie nemusia byť obsiahnuté priamo v texte Potvrdenia, ale môžu byť uvedené v texte e-mailovej správy, ktorej obsahom je aj Potvrdenie. Potvrdenia sú výlučne elektronické.
 • Webové sídlo: silnereci.sk
 1. Pokiaľ z Podmienok nevyplýva niečo iné alebo sa Strany výslovne písomne nedohodnú inak, (i)akýkoľvek odkaz na ustanovenie, právny predpis alebo Podmienok znamená odkaz na ich aktuálne znenie vrátane všetkých predchádzajúcich zmien, noviel a dodatkov, (ii) akýkoľvek odkaz na právny predpis znamená odkaz na slovenský právny predpis, (iii) akýkoľvek odkaz na článok, odsek alebo prílohu je odkazom na článok, odsek alebo prílohu týchto Podmienok.
 2. Tieto Podmienky a pojmy, ktoré obsahuje, musia byť Stranami vykladané v súlade s definíciami uvedenými v týchto Podmienkach, príslušnými ustanoveniami Podmienok, právnymi predpismi a účelom Podmienok, pričom definície podľa odseku 2 sa vzťahujú na všetky pojmy začínajúce veľkým písmenom bez ohľadu na to, kde sa v týchto Podmienkach alebo dokumentoch Strán nachádzajú.
 3. Vzťah, ktorý upravujú tieto Podmienky, nie je spotrebiteľským vzťahom vzhľadom na skutočnosť, že predmetom Zmluvy je poskytnutie Príspevku.
 4. Tieto Podmienky sú uverejnené na Webovom sídle na adrese https://silnereci.sk/podmienky a potvrdenie súhlasu s nimi je neoddeliteľnou súčasťou procesu poskytnutia Príspevku a uzatvorenia Zmluvy. Príjemca nie je povinný umožniť Poskytovateľovi poskytnutie Príspevku a následne mu poskytnúť Potvrdenie, ak si Poskytovateľ tieto Podmienky pred potvrdením poskytnutia Príspevku neprečíta a nevyjadrí s nimi svoj súhlas kliknutím na príslušné tlačidlo potvrdzujúce poskytnutie Príspevku (jednorazového/opakujúceho sa).
 5. Poskytovateľ, kliknutím na príslušné tlačidlo potvrdzujúce poskytnutie Príspevku potvrdzuje svoj súhlas s týmito Podmienkami a vyhlasuje, že si ich prečítal a oboznámil sa s nimi.

II
Registrácia v systéme Príjemcu

 1. Registráciou vznikne medzi Poskytovateľom a Príjemcom zmluvný vzťah, ktorého predmetom je používanie Webového sídla a systému Príjemcu v súlade s osobitnými podmienkami Príjemcu, ktoré je Poskytovateľ povinný v rámci registrácie a jej dokončenia odsúhlasiť.
 2. Príjemca je oprávnený kedykoľvek zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť registráciu Poskytovateľa na Webovom sídle a/alebo v systéme Príjemcu, alebo zabrániť prístupu Poskytovateľa do systému Príjemcu alebo ho obmedziť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. Poskytovateľovi z dôvodu straty alebo obmedzenia prístupu do systému Príjemcu vrátane straty údajov alebo informácií nachádzajúcich sa v účte Poskytovateľa v systéme Príjemcu nevzniká voči Príjemcovi akýkoľvek nárok na akúkoľvek peňažnú, nepeňažnú vecnú alebo akúkoľvek inú náhradu, kompenzáciu alebo sankciu. Týmto nie je dotknutá ochrana Osobných údajov.
 3. Poskytovateľ nie je oprávnený využívať systém Príjemcu na iné účely, než poskytovanie Príspevkov, získanie Potvrdenia v súlade s týmito Podmienkami ani poskytovať svoje prístupové údaje iným osobám. Poskytovateľ nie je oprávnený zneužívať akékoľvek prípadné nedokonalosti, vlastnosti alebo chyby systému Príjemcu, alebo používať chyby alebo nedokonalosti systému Príjemcu, ktoré objaví, alebo o ktorých sa dozvie, alebo ku ktorým získa prístup.
 4. Poskytovateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje k systému Príjemcu, pričom je povinný zabezpečiť, aby jeho heslo bolo dostatočne silné. Príjemca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov Poskytovateľa, ktorých ochranu a silu proti prelomeniu Poskytovateľa dostatočne nezabezpečil. Týmto nie sú dotknuté iné podmienky a povinnosti Poskytovateľa týkajúce sa registrácie v systéme Príjemcu a na Webovom sídle.

III
Zmluva o poskytnutí dobrovoľného finančného príspevku a poskytovanie Príspevkov

 1. Príspevok je poskytovaný prostredníctvom získania Potvrdenia, pričom spôsob a technické spracovanie poskytovania Príspevkov súvisí s určením systému Príjemcu na Webovom sídle.
 2. Poskytovateľ prostredníctvom získania Potvrdenia poskytuje Príjemcovi dobrovoľný finančný príspevok v niektorej zo súm, ktoré budú zobrazené v rámci grafického rozhrania systému Príjemcu pri získavaní Potvrdenia alebo zvolením vlastnej výšky Príspevku zo strany Poskytovateľa Príspevku. Poskytnutie Príspevku je vždy dobrovoľné. Poskytnutie Príspevku môže byť opakované v prípade ak s opakovaným a pravidelným poskytovaním Príspevku výslovne súhlasí Poskytovateľ.
 3. Poskytovateľ pri určovaní výšky Príspevku zvolí niektorú z predvolených súm, ktorá sa zobrazí pri zvolení príslušného sektora alebo miesta v rámci grafického rozhrania určeného pre získavanie Potvrdenia alebo zvolí vlastnú výšku Príspevku, ktorý chce poukázať Príjemcovi. Poskytovateľ môže zvoliť jednorazové poskytnutie Príspevku alebo opakované.
 4. Zvolením príslušnej sumy Príspevku, získaním Potvrdenia a vyjadrením súhlasu s Podmienkami kliknutím na príslušný grafický prvok v rozhraní systému Príjemcu vzniká medzi Poskytovateľom a Príjemcom Zmluva. Súhlas s poskytnutím Príspevku a týmito Podmienkami sa vyjadruje kliknutím na príslušný grafický prvok v príslušnom rozhraní systému Príjemcu, ktoré slúži na poskytovanie Príspevkov.
 5. Príjemca použije Príspevok na rozvoj a fungovania stand-up comedy show Silné reči, a to najmä, nie však výlučne na úhradu nákladov spojených s prevádzkou Silné reči comedy club, podcastového štúdia, ďalších paušálnych a prevádzkových výdavkov a prípravu nových formátov a projektov v rámci Silné rieši stand-up comedy show.
 6. Poskytovateľ je oprávnený žiadať od Príjemcu vrátenie Príspevku len v prípadoch určených Občianskym zákonníkom.
 7. Poskytovateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov určených Občianskym zákonníkom.
 8. Príjemca je oprávnený kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu vrátiť Poskytovateľovi Príspevok alebo odmietnuť prijatie Príspevku.

IV
Ochrana Osobných údajov 

 1. Poskytovateľ ako Dotknutá osoba berie na vedomie, že uzavretím Zmluvy vzniká Príjemcovi a oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby podľa článku 6 odseku 1 písmen b), c) a f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odseku 1 písmen b), c) a f) Zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľom je subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje pre svoje vlastné účely, spravidla Príjemca pre účely prevádzkovania Webového sídla alebo systému Príjemcu.
 3. Určenú zodpovednú osobu je možné kontaktovať písomne na adrese sídla prevádzkovateľa: Mestská 2, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky na adrese: silnereci@silnereci.sk..
 4. Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) uzatváranie a plnenie Zmlúv, (ii)spracúvanie Príspevkov a zasielanie Potvrdení, (iii) registrácia v systéme Príjemcu a spravovanie účtu Poskytovateľa v systéme Príjemcu, a (iv) uplatňovanie pohľadávok a nárokov zo Zmlúv a právnych predpisov.
 5. V prípade udelenia súhlasu zo strany Dotknutej osoby je účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom na základe udeleného súhlasu aj (v) .
 6. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj Dotknutá osoba (článok 6 odsek 1 písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov), (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno c) Zákona o ochrane osobných údajov) podľa právnych predpisov, najmä daňových, účtovných a archivačných predpisov, a (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa(článok 6 odsek 1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení Zmluvy a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb najmä pri registrácii dotknutej osoby na doméne sk
 7. V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený odoslaním objednávky Potvrdenia (poskytnutia Príspevku) a zaškrtnutím príslušnej možnosti v rámci získavania Potvrdenia (poskytovania Príspevku) (článok 6 odsek 1 písmeno a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov). Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie Osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 8 týchto Podmienok, na účely uvedené v ods. 5 (v) a (vi) týchto Podmienok / prvej vete tohto odseku a na dobu uvedenú v odseku 9 druhej vete tohto článku týchto Podmienok.
 8. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i)identifikačné údaje (meno a priezvisko, tituly pred menom a za menom, IP adresy, online identifikátory / údaje z cookies, web beacons, pixels, Google Adwords, kódy iných online služieb), (ii) kontaktné údaje (adresy / bydlisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov,  platobných kariet, alebo iných platobných prostriedkov alebo ich časti, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje z benefitových poukážok, údaje o platbách), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov.
 9. Dobou uchovávania Osobných údajov je doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní určená podľa právnych predpisov (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v odseku 7 tohto článku Podmienok, je doba uchovávania Osobných údajov doba trvania Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, pričom rozhodujúci je z nich ten najdlhší + dvadsaťštyri (24) mesiacov od splnenia Zmluvy.
 10. Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie Zmluvy alebo inej zmluvy podľa týchto Podmienok, Podmienok Príjemcu alebo iných podmienok medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v odseku 4 týchto Podmienok. Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné.
 11. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej Osobné údaje môžu prenášané do iného členského štátu Európskej únie.
 12. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom a tretím osobám, prostredníctvom ktorých ich spracúva (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia). Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci Prevádzkovateľa. Osobné údaje je možné so súhlasom Dotknutej osoby poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby. Osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe s výnimkou osôb podľa predchádzajúcich dvoch viet, osôb používaných na doručenie Potvrdenia (napr. poskytovatelia e-mailových služieb, ktoré používa Dotknutá osoba)  alebo osôb, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi právne, účtovné, ekonomické alebo audítorské služby.
 13. Dotknutá osoba má práva dotknutej osobypodľa kapitoly III Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov. Práva dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na Webovom sídle.
 14. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanieosobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Prevádzkovateľa, alebo elektronickou poštou na adresu silnereci@silnereci.sk.
 15. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlasna spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Prevádzkovateľa, alebo elektronickou poštou na adresu silnereci@silnereci.sk.
 16. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republikyso sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.

V
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky, Zmluva a iné zmluvné vzťahy podľa týchto Podmienok sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Toto ustanovenie predstavuje dohodu o voľbe práva podľa Nariadenia o rozhodnom práve a Zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorá je uzavretá v momente uzavretia Zmluvy alebo inej zmluvy podľa týchto Podmienok.
 2. Právomoc na riešenie sporov z týchto Podmienok, Zmluvy a iných zmluvných vzťahov podľa týchto Podmienok patrí výlučne súdom SR. Toto ustanovenie predstavuje dohodu o voľbe právomoci súdu podľa Nariadenia o právomoci v súdnych veciach a Zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorá je uzavretá v momente uzavretia Zmluvy alebo inej zmluvy podľa týchto Podmienok. Miestne príslušný slovenský súd bude určený podľa príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.
 3. Príjemca je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Podmienky. O zmenách Podmienok bude Príjemca informovať prostredníctvom Webového sídla uverejnením nového znenia Podmienok.